Kitovi: Delfini, Kit Ubica, Beluga, Plavi Kit, Kljunasti Delfin, Uljeaura, IndiJski RiJecni Delfin, Risov Delfin, Kogia Sima, FreJzerov Delfin

Naslovnica
General Books LLC, 2011 - Broj stranica: 26
izvor: Wikipedia. Stranice: 24. Poglavlja: Delfini, Kit ubica, Beluga, Plavi kit, Kljunasti delfin, Ulje ura, IndiJski riJe ni delfin, Risov delfin, Kogia sima, FreJzerov delfin, PigmeJska ulje ura, Feresa attenuata, Grind, SeJ-kit, Lagenorhynchus acutus, Lagenorhynchus albirostris, Hyperoodon ampullatus, Grenlandski kit, Lissodelphis peronii, Sivi kit, Eubalaena australis, Lagenorhynchus obliquidens, Lissodelphis borealis, Amazonski delfin, Hyperoodon planifrons, Kineski re ni delfin, Grind kratkih peraJa, Caperea marginata, Balaenoptera bonaerensis, Lagenorhynchus obscurus, Lagenorhynchus cruciger, Kit peraJar, Lagenorhynchus australis, Komersonov delfin, Berardius arnuxii, Obi ni delfin, Cephalorhynchus heavisidii, Cephalorhynchus hectori, ileanski delfin, Balaenoptera musculus musculus, Kapski delfin, Balaenoptera musculus brevicauda, Berardius bairdii, Balaenoptera edeni, Balaenoptera acutorostrata. izvod: Kitovi (Cetacea) su red sisara koJi broJi vi e od 80 vrsta. Svi ive isklju ivo u vodi. Kitove odlikuJe neobi na dugove nost. Neke vrste, kao npr. grenlandski kit, mogu do iveti i vi e od 200 godina. Do sada naJstariJi poznati primerak, mu Jak, Je uginuo u 211. godini. Kitovi su, pored morskih krava, ili morskih sirena, Jedini sisari potpuno prilago eni ivotu u vodi. Oni itav svoJ ivot provode u vodi, a na kopnu ne mogu pre iveti. Na kopnu bi ih ugu ila sopstvena te ina, osu ili bi se ili bi zbog Jako dobre toplotne izolaciJe uginuli od toplotnog udara. itava gra a tela kao i sve telesne funkciJe su primerene ivotu u vodi. A uprkos tome, imaJu sve naJva niJe osobine zaJedni ke svim sisarima: U kitove spadaJu neke od naJvec ih ivotinja koJe su ikada ivele na zemlji. Plavi kit (Balaenoptera musculus) Je sa svoJih 33 metara i 190 tona naJvec a vrsta na Zemlji ivec ih ivotinja, ali i vec a od svih svoJih fosilnih predaka, dok Je ulje ura (Phuseter catodon) naJvec i meso der koJi Je ikada iveo na Zemlji. Izgled kitovog tela Jako Je sli an kao kod ve...

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

Bibliografski podaci