Összes munkái, Svesci 9-10

Naslovnica
 

©to ljudi govore - Napiąite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronaąli nikakve recenzije.

Odabrane stranice

Sadrľaj

Tisztjdnek Palástby Mártonnak jul 10
82
Piopius Ddnes modrusi puspiik ds ogri nagyprdpostnak jul 14
84
Triumszleesi jobbágj ninak jul 25
91
Uszaly Pdternek sept 23
92
Domitius Jeromosnak sept 29
94
Zniovilralja lakosainak sept 29
96
Piopius Délies modrusi pilspbknek okt 10
97
Maximilian királynak ndgy királyi tanáesos kik küzt Verancsics Antal január kezdetdn
104
Maximilian királynak magyar tanácsosai kik közt Ve rancsis Antal nHirt 25
108
Verancsics Antalnak Ilermolao Jeromos nov 28
114
Osius bibornoknak jan 10
115
Staroyrzensky culmi püspükuek mart 12
118
Konyczky Jánosnak mart 12
120
Testvdrc Pdternek mart 12
121
Doctor Ermolao Jeromosnak mart 12
125
Camulius Jakabnak mart 15
127
Károly fóherezegnek mart 21
129
Thelcgdi Miklósnak apr IG
130
LH Thurzó Erzsebet özvegy Ungind Ádámndnak apr 22
131
Dudics Endrdnek apr 28
132
Károly fóherczegnek máj 22
134
A triumszldcsieknek máj 31
138
Kubinyi Kristófuak máj 31
140
Dolfino bibornoknak jun 3
142
Keresztdly Bálint minorita tartományfónoknek jun 4
143
Graussupolo Antalnak jun 4
144
Verancsics Antalnak testvére Verancsics Mihdly jun 5
146
Divdk Endrdnek jun 10
148
Uszalyi Pdternek juu 12
151
Verancsics Antalnak Camuglia Jakab jun 16
154
Verancsics Antalnak testvére Verancsics Mihály jun 19
157
De Andreis Ferencz felbdvvizi prdpostnak jul 12
158
Perncssy Istvánnak jul 14
160
Verancsica Antalnak test veré Veranesies Mihály Jul 25
167
Veraneóles Antalnak testvire Veranesies Mihály Jul 28
168
Verancsics Antalnak testvére Verancsics Mihály jul 10
171
Veranesies Antalnak testvére Veranesies Mihály aug 15
175
Veranesies Antalnak tesh éreVerancsics Mihály aug 17
176
Veranesies Antalnak Grosutlo Antal aug 21
178
Veranesies Antalnak Grostitto Antal sept 22
179
Grosutto Antalnak okt 8
181
Testvérdnck Mihálynak okt 14
188
Veranesies Antalnak testiere Veranesies Mihály okt 26
190
Maximilian királyuak dec 27
193
Oláh M i к le esztergami érseknek dec 28
197
LXXX1 Cromer Márton eriiielaudi püspöknek dec 31
198
Maximilian kinilynak dec végén
199
Veranesies Antalnak Pinpins Dénes modrusi ptispök mart 6
201
LXXX1V Veranesies Antalnak Pinpins Tienes modrusi pllspok mart végan
202
Oláh Miklósnak apr 1
204
Dessewfy Jánosnak apr 18
205
Piopius Ddnes modrusi püspöknek apr 22
207
Oláh Miklósnak apr 26
209
Forgách Simonnak jun 11
227
Pius pápának Jul 12
230
С Szerdahelyi Matd prdpostnnk Jul 26
233
CHI Bernât sz györgyi apátnak Velenczébcn sept 3
239
Verancsice Antalnak Dolfino bibornok sept 4
242
Verancsics Ànialnak Âmidio bibornok sept 4
243
Radetius Istvánnak sept 5
245
Diotalcvi Ferencznek sept 17
248
CYIII Verancsics Antalnak az alessandriai bibarnok sept 22
249
Diotalevi Ferencznek sept 24
250
Faseolo Jánosnak okt 1
252
Verancsics Antalnak Draskovic György zágrábi pttspôk okt 8
253
Verancsics Antalnak Farnese bibornok okt 19
257
Draskovics György zágrábi püspüknek nov 10
258
Testvérének Mihálynak jan 7
266
Stekelius Anzelmnek jan 16
268
Wis Albertnek jan 19
269
Az egri káptalannak jan 31
273
CXVni De Andreis Jeromosnak febr 27
275
Verancsics Avtal bibornoknak felajanltatik mart 1
277
Maximilian császáinak máj 15
278
Gróf a Salmisnak máj 18
280
Unokaöcscsdnek Faustusnak jun 1
281
Testvérének Mihálynak jun 10
284
Verancsics Antalnak Maximilian császár jun 17
289
Maximilian császárnak jun 19
292
Verancsics Antalnak Maximilian császár jun 24
294
Verancsics Antalnak Maximilian császár jun 25
295
Maximilian császárnak jun 25
296
Testvérének Mihálynak jul 16
299
Testvérének Mihálynak jul 22
300
Pankotai Ferencznek egri vicariusának jul 26 393
306
Verancsics Antalnak Rust Jeromos sept 16
308
Verancsics Antalnak Amulio bibornok sept 17
309
Verancsics Antalnak az alessandriai bibornok sept 17
310
Verancsics Antalnak Dolfino bibornok sept 18
311
Verancsics An tal esztergami érsek okt 17
312
Verancsics Antal mint esztergami érsek nyeri az eszter gami egyház kegyúri jegát okt 17
314
Verancsics Antal Eger váranak parancsnokságától lelépvén eziránt Ferdinand császártól ftlmentést nyer dec 1 28
xi
Konicki Jánosnak jul 18 163
xiii
Magócay Gaspar mint Eger vara ujonnan kinevezett pa rancsnokanak utasitása dec 10 40
xiv
Verancsics Antalnak a túróczi prépostság adomanyoztatik dec 13 47
xv
Verancsics Antalnak testvére Verancsics Mihály jan 25 50
2
Verancsics Antalnak Hobordánszky Kristóf febr 10 56
10
Ferdinand császárnak febr 13 59
13
Verancsics Antalnak testvére Verancsics Mihály febr 16 62
16
Bornemisza Pal crdélyi püspöknek jun 17 68
17
Oláh Miklós esztergami érseknek jun 20 70
20
Gróf a Salmis Eckiusnak jun 24 72
24
Dudics Sbardelatus Endrének jun 26 74
26
Magóchy Gáspárnak jun 28 76
28
СИ Dr iskovies György zágrábi püspöknek aug 30 236
236

Ostala izdanja - Prikaľi sve

Popularni odlomci

Stranica 218 - ... animaäverteute», dreve iam restare nodi» tempu
Stranica x - X. XI. XIII. XIV. XVI. XVIII. XXI. XXII. XXIV. XXV. XXXVI. XXXIX. XI.III. XI.VII — IXIXIV. I.XVII. I.XIX— I.XXVI. I.XXVIII-I.XXXV. I.XXXVII.

Bibliografski podaci