Slike stranica
PDF
ePub

MAGYAR

GAZDASÁGTÖRTÉNELMI

SZEMLE

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NAGYM. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISTERIUM

TÁMOGATÁSÁVAL

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET

SZERKESZTI

DR. KOVÁTS FERENCZ

EGYETEMI MAGÁNTANÁR, KIR. JOGAKADÉMIAI NYILV. RENDES TANÁR.

AZ EGYESÜLET RÉSZÉRŐL A SZERKESZTÉSRE FELÜGYEL

SZILASSY ZOLTÁN

AZ OMGE. SZERKESZTŐ TITKÁRJA.

XII. ÉVFOLYAM

1905.

BUDAPEST

"PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA

1905.

[merged small][merged small][ocr errors]

TARTALOM

I. ÉRTEKEZÉSEK.

Oldal

DR. ERDÉLYI LÁSZLÓ. Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585-1589. 133, 177 DR. IVÁNYI BÉLA. Bihar- és Bars-vármegyék vámhelyei a középkorban ...

81

DR. TAKÁTS SÁNDOR. Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi ki

váltságlevelei

DR. TAKÁTS SÁNDOR. A török alattvalók kereskedése Magyarországon

VÁRNAI SÁNDOR. Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához

ZOLTAI LAJOS. Debreczen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében

II. ADATOK.

XV. SZÁZAD.

A kassai nyergesek czéhlevele (1461). Közli: KEMÉNY LAJOS

XVI. SZÁZAD.

A Kanizsaiak fizetési lajstroma 1503-1504-ből (Töredék.) Közli : DR. IVÁNYI BÉLA
Horváth Pál nándorfejérvári viczebán jelentése 1504. Közli: Dr. Iványi BÉLA
Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból. Közli: DR. LUKINICH IMRE
Várdai Kata ingóságai. Közli: DR. MERÉNYI Lajos

XVI-XVII. SZÁZAD.

Adatok a tized történetéhez. Közli: DR. KÁRFFY ÖDÖN.......
Végrendeletek a XVI-XVII. századból. Közli: SÖRÖS PONGRÁCZ

XVII. SZÁZAD.

A szécsi kerület gabona-tizedszedőinek utasítása 1621-ből. Közli: Dr.Kárffy ÖDÖN
Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból.
Közli: SRS.
Szenessi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből. Közli: Dr. KárFFY
ÖDÖN

Egervári gazdasági utasítás 1629. Közli: DR. KARFFY ÖDÖN
Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ból. Közli: DR. MERÉNYI LAJOS
A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból. Közli Dr. Iványi BÉLA...
Selmeczbánya bormérési statutumai 1633. Közli: DR. KÁRFFY ÖDÖN

228

233

241

1

12

15

320

258

261

36 265

156

273

279

341

280

281

287

Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ben. Közli: DR. Iványi Béla
1637. esztendőbeli jövedelme palatinus urunk ő nagyságának a jászok, kis-
kúnok és bujáki jószágbeliektől. Közli: DR. MERÉNYI LAJOS
Földosztásról való statutumok Debreczen város közlevéltárából. Közli: ZOLTAI
LAJOS

Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből. Közli :
DR. KÁRFFY ÖDŐN ---

Bélaváry Miklós, szepesi kamarási tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya-
komiszárus jegyzőkönyvéből (1664 junius). Közli: Dr. Kárffy Ödön
Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669. Hevenyessiné öreg asszonyunk
Instructiója. Közli: DR. Iványi Béla

Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről. Közli: KEMÉNY LAJOS
Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694. Közli: KEMÉNY LAJOS....-- ---
Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből. Közli: Dr. Kárffy
ÖDÖN

Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről, Közli: SÖRÖS PONGRÁCZ

XVIII. SZÁZAD.

Az erdélyi kincstári javak becslése 1701-ből. Közli: DR. LUKINICH IMRE
A dombovári uradalom a XVIII. század elején. Közli: DR. MERÉNYI LAJOS
A kaposvári uradalom 1720-ban. Közli: DR. MERÉNYI LAJOS

III. IRODALOM.

DR. JOACHIM. Das Marienburger Tresslerbuch. Ismerteti: G . . . . . N.
DR. A. LUSCHIN V. EBENGRENTH. Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte,
Ismerteti: KROPF LAJOS

MILHOFFER SÁNDOR. Magyarország közgazdasága. Ismerteti: KovÁTS FERENCZ
ZOLTAI LAJOS. Debreczen és vidékének urai. Ismerteti: KováTS FERENCZ
Uj könyvek. (Folyóiratokban közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával.)

IV. VEGYESEK.

A Nádasdyak dunántuli jövedelme 1566-ban

A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben
KEMÉNY LAJOS. Kassa város az 1696. évben
KISS ERNŐ. Inséges esztendők

DR. TAKÁTS LAJOS.

DR. IVÁNYI BÉLA:

[merged small][merged small][ocr errors]

343

292

294

236

160

163 299

302

305

307

315

320 43

169

166

57

72

348

382

383

381

73

172 175

175

375

376

378

379

380

370

DEBRECZEN VÁROS MÉNESE, GULYÁJA Á XVIII. SZÁZAD ELSŐ

FELÉBEN.

Irta ZOLTAI LAJOS.

»Equi equatiales Communitatis exstabant 4-a Januarii 1749 No 58 Armentum Communitatis a decennio comparatum et auctum constabat 3-a Jan. anni labentis 1750 ex pecoribus in toto No 374

E sorok Debreczen város pénzügyi és gazdasági állapota leírásában találhatók, amelyet a városi hatóság 1750-ben a szepesi kamarához terjesztett fel.1) Fontos adat arról, hogy az 1828-dik esztendőben spanyol fajú lovakból újonnan alakított, 1885-től fogva Nonius-vérrel felfrissített híres törzsménesünk nem áll egyedül Debreczen gazdaságtörténetének lapjain. Valamint gulyát is közpénzen nem 1885 óta tart először a város közönsége. Csakhogy a régi ménes és a mostani ménes, a régi gulya és a mostani gulya között hiába keresnénk a leszármazási kapcsolatot. Különböző korszakoknak nem egymásból fejlődött eredményei ezek. Egymástól távol eső nemzedékeknek elszigetelten álló vállalkozásai, melyeket nem ugyanazon czélból kezdettek. Más volt a rendeltetése a XVIII. század első felében tartott ménesnek, gulyának; ismét más a mostaniaknak. Részint a közjövedelemnek gyarapítása, részint a házilag kezelt gazdálkodás szükségletének kielégítése, ami szépapáinkat 150-180 esztendővel ezelőtt ménes-gulya felálltására késztette, ma másod-, harmadrendű feladat. Azt pedig eszökbe sem vették, hogy a polgárság jószágai számára ily módon neveljenek jó apaállatokat s ez által az allattenyésztés faji jellegét ilyen vagy olyan irányban fentartsák, akár a degenerálódásra hajlandó régi anyagba keresztezéssel friss vért ömleszszenek. Semmi nyoma ilyen törekvésnek. E miatt Debreczen város legrégibb ménese és gulyája, melynek léte

1) Teljes czíme az értékes leírásnak: Status proventuum et erogationum Liberae ac Regiae Civitatis Debreczinensis secundum puncta idealia ab S. Regio Camerali Administratione Scepusiensi die 6-ta 9-bris anni currentis 1750 denuo emanata et praescripta optima fide et sincere elaboratus modo et ordine sequentibus. (Vár. Közltár: Régi számadókönyvek csomójában.)

Gazdaságtörténelmi Szemle 1905.

1

« PrethodnaNastavi »