Srpska pobuna u Hrvatskoj: 1990-1995

Naslovnica
Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005 - Broj stranica: 614

Bibliografski podaci