Slike stranica
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

- v. 121-123. III, 426; IV, 78-80, 121; VI 39; IX, 25.

- v. 122, V, 569: X, 138.

V. 122-123, X. 166; XI, 153

V. 127-129. II. 465.

- v. 128-129, VI, 114. - v. 129, II, 495.

V. 130-134. IV, 79.

- v. 130-135, VI. 114.

V. 139-142, XVIII, 211.

V. 140-142, II, 114.

Canto XXII, v. 1, III, 206.

V. 1-99, V, 396.

- v. 1-100, II, 197.

11

-

v. 4, XVII, 247.

v. 10, III, 27.

v. 14-15, XVI, 95.

v. 17, 27, 99, 117, A., II, 222.

v. 26, I, 77.

v. 28-30, XVIII, 77.

V. 31-33, V, 294.

v. 38, XVIII, 86.

v. 41, II, 197.

v. 48, 80, 127, V, 59.

v. 49, XVII, 57.

v. 50-51, II, 463.

v. 50-52, I, 567, 575.

v. 52, VI, 314.

v. 55-57, II, 455; XV, 175.

V. 55-60, II, 388.

[blocks in formation]
[ocr errors]

1. 109-111. V. 393

T. 119. A.. K. 131.

V. 112. VI. 135

v. 112-114 MV. 354: XIII. 192.

V. 112-117. IV. 68.

V. 112-123. XVIII, 156, 191.

- %. 116. I. 76: II, 201: VIII, ::;: XIH, 204, 207

XV. 34, 163; XVI. 27.

V. 124-125, XVIII, 34.

V. 124-129, V. 296.

V. 125. V. 414

V. 132. I, 151.

V. 133. V. 356.

V. 133-153. V. 396.

V. 139. II, 199.

— V. 149-141, I, 467. 564

- v. 142. II, 201.

[blocks in formation]

v. 145-147, XIII, 237.

V. 151, II, 201, 393; V. 20, 252.

V. 151 sgg., A., I. 321 szg.

V. 151-153, V, 204. 396; VI, 160; VIII. 49. 224. 544; IX, 174; X, 165, 166, 171; XI, 45; XII. 147.

-V. 151-154, V, 269; XIV, 201.

Canto XXIII, IV, 183; XIV, 113; lettura, XIV, 56;

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Canto XXV, v. 17, V, 220.

[ocr errors]

v. 17-18, V, 220.

v. 19, A., III, 88; IV, 338.
v. 19-21, V, 249, 286.

v. 27, 35, 36, 38-39, XVIII, 85.
v. 29, I, 459.

v. 40, A., II, 507.

v. 40-46, XVIII, 194.

v. 41, IV, 331: XVI, 8.

v. 42, IV, 331.

v. 47, II, 197.

- v. 52-54, III, 167, 193.

--

[ocr errors]

[ocr errors]

v. 55, II, 132.

v. 55-57, XVII, 194.

v. 56, VII, 268; VIII, 336.

v. 69-71, VII, 474.

v. 71, II, 198.

v. 76-78, II, 137.

v. 79-81, VI, 39.

v. 84, VI, 135.

v. 92, III, 447.

v. 93, II, 59.

v. 95, V, 305.

v. 97, III, 13, 28.

V. 103, III, 16. — v. 103-108, VI, 155.

v. 106, III, 169.

V. 112, XVIII, 86.
V. 114, XVIII, 225.
v. 118, III, 179.

v. 118-120, V, 385.

v. 118-121, V, 248.

V. 127-129, III, 453.

V. 118, 136-139, XVIII. 85.

v. 124-126, IV, 323.

V. 124-132, IV, 332.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

v. 72, VIII, 581.

v. 76-78, III, 139; V, 248.

v. 83-84, II, 465; VI, 34.

V.

83. 91, 93, 100, II, 196.

v. 84, VI, 29.

v. 85, II, 506.

v. 89, III, 196.

v. 87-89, III, 233.

v. 91-92, V, 286.

v. 91-93, IV, 323.

v. 97, III, 242.

v. 97-100, III, 233.

V. 103-105, VIII, 399.

v. 103-108, III, 163; IV, 95, 374.

v. 106, III, 163.

v. 106-108, V, 29; XIII, 97.

V. 107-108, IV, 322.

v. 118-123, VI, 307.

v. 119, A., III, 483.

V. 124-125, II, 260.

V. 124-126, XVII, 189.
V. 127-132, XVII, 180.

V. 128-129, II, 260.

V. 130-132, II, 261.
V. 133-135, III, 134.

V. 137-138, II, 261.

V. 139-142, III, 448.

v. 147, XV, 146.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

-

-

[ocr errors]

-

--

--

[ocr errors]

-

-

-

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

v. 71-72, VI, 244.

v. 73, VI, 157.

v. 76-87, V, 269.

v. 79, II, 118; X, 165.

v. 79 e sgg., XI, 45.

v. 79-80, VI, 160.

v. 79-82, V, 398.

79-87, VIII, 49, 224, 544; IX, 174; XII, 147.

v. 82 sgg., A., I, 321 sgg.

v. 82-83, X, 107.

V. 82 84, XVI, 138.

v. 82-87, V, 399.

v. 83, XVII, 175.

v. 84, VIII, 362.

v. 85-87, XVIII, 207.

v. 86, V, 262.

v. 86-87, VI, 290, 294; VIII, 532.

v. 91, II, 388; V, 393.

v. 91-96, V, 200, 246; XIV, 213.

v. 94-96, III, 139.

V. 100-102, V, 395, 400.

v. 104-105, III, 139.

v. 106, V, 137, 401.

v. 106-111, V, 249.

v. 108, A., I, 329; V, 60.

v. 109, A., I, 334.

V. 109-110, V, 282.

v. 109-111, V, 205; VI, 244.

- v. 109-120, V, 282.

v. 113, III, 139.

v. 120, VI, 257.

-

v. 121, VI, 371.

V. 121-123, IX, 76.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

v. 130-135, 1, 91.

v. 134-135, VI, 194.

v. 136, IV, 319.

v. 136-137, XVI, 137, 138.

v. 136-138, I, 91; VIII, 117; IX, 17; X, 33.

v. 137, A., I, 139 sgg.

v. 138, II, 195, 201.

v. 139-141, A., I, 288.

v. 140, I, 150; V, 324.

V. 142-143, VI, 291.

V. 142-144, IX, 182.

v. 143, A., II, 358.

- v. 145-148, XVII, 252.

Canto XXVIII, IV, 183, 318, 319; V, 393.

-

-

--

[ocr errors]

v. 1-13, II, 356.

v. 3, II, 197; VIII, 395.

v. 5, A., II, 506.

v. 12, XVIII, 83.

v. 15-19, V, 414.

v. 16, III, 358; XVIII, 88.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

v. 61-69, II, 115.

v. 71, V, 140.

v. 73-78, II, 467.

v. 79-84, V, 313.

v. 79-87, V, 247.
v. 87, III, 139.
v. 89, XVIII, 88.

v. 93, VIII, 395.

v. 94, III, 28.

v. 94-95, XVIII, 77.

v. 94-96. II, 115; XVIII, 89.

v. 98 sgg. A., II, 345 sgg.

v. 98-115, II, 466.

v. 100-101, V, 138.

V. 100-102, XVIII, 77.

V. 104-105, XVI, 138.

v. 106-113, XVIII, 74.

V. 108, III, 139; XV, 172.

V. 109, A., II, 338.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

V. 13-18, III, 542.

v. 14, II, 300.

v. 16-18, V, 23, 380.

v. 16-21, VII, 51.

[blocks in formation]

v. 18, VI, 34.

v. 19, I, 219.

V. 19-21, V, 281.

v. 21, VI, 34.

v. 22, V, 136.

v. 22-36, III, 543.

V. 25, V, 136.

v. 26, I, 74.

v. 28, A. I, 331.

v. 30, I, 90; III, 192.

v. 31-36, IV, 12.

v. 34-37, III, 368.
v. 41, XVIII, 125.
v. 43, A., I, 331.

V. 49-51, III, 544.

v. 50, II, 300.

V. 51, IX, 18; XII, 60.

V. 52 sgg., A., I, 333.

v. 55 sgg., A., II, 367.

v. 55-63, V, 221.

v. 61, II, 300.

v. 61-63, XII, 132.

v. 67, V, 205.

v. 68-69, VIII, 503.

v. 70-71, V, 308.

v. 70-82, V, 280.

v. 76-78, V, 280.

v. 79-82, V, 280.

v. 82-83, XIII, 148.

v. 94-123, V, 245.

v. 98-100, V, 385.

V. 103-117. III, 233.

[blocks in formation]

- v. 118, IV, 338.

--

-

[ocr errors]
[ocr errors]

-

V. 124, IX, 53.

v. 130, III, 358.

V. 142-143, VI, 34.

v. 142-144, III, 358.

V. 142-145, V, 29.

V. 145, III, 192; VIII, 503.

- e XXXI, XI, 29.

Canto XXX, II, 305; IV, 183.

[ocr errors]

-

[blocks in formation]

v. 19-21, IV, 322; V, 219; XIV, 213.

-V. 22-23, XVIII, 69.

V. 12, III, 139, 192.

v. 13, V, 138.

[ocr errors][merged small]

-

v. 25, V, 251.

v. 26, II, 300.

v. 28-30, IV, 317.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PrethodnaNastavi »