Slike stranica
PDF
ePub

Λόγοι καὶ ὁμιλίαι. Ed. Aristarchos. 2 vols. Constantinople,

1900.

Bibliotheca. Ed. Bekker. Berlin, 1824. (Also in Migne, 103.) Pseudo-Simeon.-Symeon Magister. Chronography. Ed. Bekker (along with Cont. Th.). Bonn, 1838.

Scr. incert. Scriptor incertus de Leone Bardae F. Ed. Bekker (along with Leo grammaticus). Bonn, 1842.

Patria. Scriptores originum Constantinopolitanarum.

Leipzig, 1901, 1907.

Ed. Preger.

Simeon, vers. Slav. Simeon (magister, logothetes, metaphrastes). Chronicle. Old Slavonic version. Spisanie mira ot bytia i lietovnik. Ed. Sreznevski. Petersburg, 1905. [See Appendix III.] Simeon, Add. Georg. Interpolated additions to Georgius Monachus (q.v.). Ed. Bekker.

Simeon, Cont. Georg. The Continuation of Georgius Monachus (q.v.). Ed. Bekker. References to Muralt's edition are signified by Cont. (or Add.) Georg. Mur. Skylitzes, Joannes. Chronicle. (1) The original text down to A.D. 1057 is unpublished, but we possess it virtually in the transcription of Cedrenus, q.v. (2) Latin version. Historiarum Compendium— a Joanne curopalate Scillizzae. By J. B. Gabius. Venice, 1570. Stylianos (of Neocaesarea). Epistola ad Stephanum papam. Mansi, xvi. Taktikon Uspenski. Takтikóv. Ed. Th. Uspenski. Izv. Kpl. iii. 109 sqq. 1898.

425 sqq.

Theodorus Studita. Opera. Migne, 99.

Epistolae. (1) Ib.

1860.

The collec

(2) Ed. G. Cozza-Luzi, in Nova Patrum Bibliotheca, viii. 1-236. 1871. [See Appendix I.] tion in Migne is cited as Epp. ; that in Nova P.B. as Cozza-L. Parva catechesis. Ed. Auvray. Paris, 1891.

Theodosius Melitenus.

Chronographia.

Ed. Tafel. Munich, 1859. Theognostos. Libellus ad Nicolaum papam. See above, Ignatius

patriarcha. Theoph.-Theophanes confessor. Chronographia (with the Latin version of Anastasius). 2 vols. Ed. C. de Boor. Leipzig, 1883. Theophanes. De exsilio S. Nicephori et translatione reliquiarum. Lat. Migne, 100, 159 sqq.

Theophylactus (archiepiscopus).

Migne, 126, 192 sqq. Zonaras. Epitome historiarum. 1897.

Vers.

Historia martyrii XV. martyrum.

Vol. iii. Ed. Büttner-Wobst. Bonn,

la. HAGIOGRAPHICAL

Acta David.—Acta Graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii Mytilenae in insula Lesbo. Ed. Delehaye, Analecta Bollandiana, xviii. 209 sqq. 1899.

Acta 42 martyrum Amoriensium.

Skazaniia o 42 Amoriiskikh muchenikakh i cherkovnaia sluzhba

im. Ed. V. Vasil'evski and P. Nikitin. Zapiski imp. Ak. nauk,
viiie sér. vii. 2, 1905.

Grecheskii tekst zhitiia soroka dvukh Amoriiskikh muchenikov.
Ed. A. Vasil'ev. Zapiski imp. Ak. nauk, viiia sér. iii. 3, 1898.
Krumbacher, K. Die Erzählungen über die 42 Märtyrer von
Amorion und ihre Liturgie. (Review of the publication of
Vasil'evski and Nikitin.) Göttingsche gel. Anz., 1905, no. 12, p.
937 sqq.

Βυζαντινὸν Ἑορτολόγιον.
Bugavτivov 'Eoptoλóytov. Ed. Gedeon. Constantinople, 1899.
Narratio de Theophili imperatoris absolutione. See below, Vita

[blocks in formation]

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Ed. Delehaye. Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris. Brussels, 1902.

Vita Athanasiae Aegineticae. A.S. August 14, t. iii. 170 sqq.

Vita Eudocimi. Βίος τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Εὐδοκίμου. Ed. Kh. Loparev. Petersburg, 1893. Latin version in (1) A.S. July 31, t. vii. 308 sqq.; (2) Symeon Metaphr., Migne, 115, 487 sqq.

Vita Eustratii. Ed. Papadopulos-Kerameus.

Bibliothecae, iv. 367 sqq., 1897.

Analecta Hierosolymiticae

Vita Euthymii junioris. By Basil of Thessalonica.

Revue de l'orient chrétien, viii. 155 sqq., 1903.

Ed. L. Petit.

Vita Gregorii Decapolitae. Ed. Ioannû, Mvnueîa ayioλoyiká, 129 sqq.

Venice, 1884.

Vita Hadriani (II.) papae.

Mansi, xv. 805 sqq.

Vita Ignatii patriarchae. By Nicetas Paphlagon.

209 sqq. (Also Migne, 105, 488 sqq.)

Vita Irenes. A.S. July 28, t. vi. 602 sqq.

Mansi, xvi.

Vita Joannicii. By Sabas. Ed. van den Gheyn. A.S. Nov. 4, t. ii. 1,

332 sqq., 1894.

By Petrus.

Ed. van den Gheyn.

Ib. 384 sqq., 1894.

(By Simeon metaphrastes.)

Migne, 116, 35 sqq.

97 sqq., 1902.

Vita Joannis, episcopi Gotthiae. A.S. June 26, t. v. 190 sqq.

Vita Joannis Psichiotae.

Ed. P. van den Ven. Muséon, nouv. sér. iii.

Vita Josephi hymnographi. I. By Theophanes. Ed. PapadopulosKerameus, in Sbornik grecheskikh i latinskikh pamiatnikov kasaiushchikh Photiia Patriarkha, II. Petersburg, 1901.

II. By

Joannes Diaconus. Migne, 105, 931 sqq. (Also A.S. April 3, t. i. ad calc. xxxiv sqq.)

Vita Macarii. By Sabas. Ed. Delehaye, Analecta Bollandiana, xvi. 140 sqq., 1897.

Vita Methodii (patriarchae). A.S. June 14, t. ii. 960 sqq. (Also Migne, 100, 124 sqq.)

Vita Michaelis syncelli. (A.) Izv. Kpl. xi. 227 sqq., 1906. (Extracts in Βυζαντινὸν Ἑορτολόγιον, q.ν., 231 sqq. (Β.) Izv. Kpl. ib. 260 sqq. Vita Nicephori (patriarchae). By Ignatius diaconus. Ed. de Boor (in Nicephori opuscula historica). Leipzig, 1880.

Vita Nicetae Mediciani. By Theosteriktos. A.S. April 3, t. i. ad calc.

xxii. sqq.

Vita Nicolai (I.) papae. Mansi, xv. 143 sqq. (Also Migne, P.L. 117,

Vita Nicolai Studitae.

Migne, 105, 863 sqq. (Latin version, A.S. Feb. 4,

753 sqq.)

t. i. 538 sqq.)

Vita Tarasii. By Ignatius diaconus.

scient. Fennicae, xvii.) Helsingfors, 1889.

Ed. I. A. Heikel.

(Acta soc.

Ed. Ioannû,

(2) By Simeon

Vita Theoctistae Lesbiae. (1) By Nicetas magister.

Μνημεῖα ἁγιολογικά, 1 sqq.

metaphrastes. Ib. 18 sqq.

Venice, 1884.

Vita Theodorae Augustae. Ed. Regel. Analecta Byzantino-russica. Petersburg, 1891. (With two other texts: De Theophili imperatoris absolutione, and De Theophili imp. beneficiis.)

Vita Theodorae Thessalonicensis. By Gregorios. Ed. E. Kurtz.
Zapiski imp. Ak. nauk, viiio sér. vi. 1. Petersburg, 1902.
Vita Theodori Grapti. By Simeon metaphrastes. Migne, 116,

653 sqq.

Vita Theodori Studitae. (1) By Michael Studita. Migne, 99, 233 sqq. (2) By Anonymus (Pseudo-Michael). Ib. 113 sqq.

Vitae Theophanis confessoris.

By Anonymus [A.]. Ed. de Boor, in his ed. of Theophanes, ii.
3 sqq. (Also A.S. Mart. ii. 700 sqq.)
By Anonymus [B.]. Ed. Krumbacher.

371 sqq.

Enkomion, by Theodore protoasecretis.
Bavarian Acad. 1896, 608 sqq.

[blocks in formation]

By Nicephorus skeuophylax of Blachernae.

13 sqq.

Ex officio festi eius. Ed. de Boor, ib. 28 sqq.

Ex Menologio. Ed. de Boor, ib. 30.

By Anonymus [C.]. Ed. Gedeon, in Bugavτivòv 'Eopтoλóyιov,

290 sqq.

[The oldest Life, by the Patriarch Methodius, is contained in Cod. Mosq. Synod. 159, but is still unpublished.]

Vita Theophanis Grapti. By Theodora Raoulina Kantakuzene Palaeologina. Ed. Papadopulos-Kerameus, Analecta Hierosolymiticae Bibliothecae, iv. 185 sqq.

1897.

2. WESTERN

Anast. Praef. Anastasius (bibliothecarius).

Cplitanum iv. Mansi, xvi. 1 sqq.

Praefatio in Concilium

Ann. Bert.-Annales Bertiniani. Ed. Waitz, in Scr. rer. Germ., 1883.

(Also M.G.H. (Scr.) i. 423 sqq.)

Annales Fuldenses. M.G.H. (Scr.) i. 343 sqq.

A. r. F.—Annales regni Francorum (= Annales Laurissenses maiores et Einhardi). Ed. Kurze, in Scr. rer. Germ., 1895.

Capitularia. Capitularia regum Francorum.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1892.

Chronicon Salernitanum (a. 747-974). M.G.H. (Scr.) iii. 467 sqq. Codex Carolinus. Ed. Gundlach, M.G.H. Epistolae, iii. 476 sqq. (Also in Jaffé, Bibl. rer. Germ. iv. 1867; Migne, P.L. 98.) Dandulus, Andreas. Chronicon. Muratori, S.R.I. xii. 13 sqq. Einhard. Vita Karoli Magni. Ed. Waitz, in Scr. rer. Germ., 1880. Epp. Kar. aev.-Ed. Dümmler, M.G.H. Epistolae Karolini aevi, ii. (See also above, Codex Carolinus.)

1895.

Erchempert. Historia Langobardorum Beneventanorum (a. 774-889). Ed. Waitz, M.G.H. (Scr. rer. Lang.) 234 sqq. 1878. (Also M.G.H. (Scr.) iii. 240 sqq.)

Joannes Venetus (diaconus). Chronicon Venetum.

Ed. Monticolo, in Fonti per la storia d'Italia: Cronache venez. antichissime, vol. i. 59 sqq., 1890. (Also M.G.H. (Scr.) vii. 1 sqq.; and Migne, P.L. 139, 875 sqq.)

Joannes Neapolitanus (diaconus).

Chronicon episcoporum S. Neapolitanae ecclesiae (= Gesta episc. Neap.). M.G.H. (Scr.) x. 531 sqq. (Also ed. Capasso in Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, vol. i., Naples, 1881; and Migne, P.L. 96, 1465 sqq.) Liber pontificalis. Nicolaus I. (papa).

Ed. Duchesne. Vol. ii. Paris, 1892.
Epistolae. Mansi, xv. 159 sqq.

Decreta. Migne, P.L. 117, 769 sqq.)

(Also Epistolae et

Responsa Nic.-Nicolaus I. Responsa ad consulta Bulgarorum. Mansi,

xv. 401 sqq. (Also Migne, P.L. 117, 978 sqq.)

Sickel, Th. Die Urkunden der Karolinger. Part ii. imperatorum Karolinorum digesta et enarrata.)

3. ORIENTAL

(Acta regum et Vienna, 1867.

[Many of the Arabic authorities are cited in the notes by references to the pages of the Italian, English, and Russian translations of relevant parts by Amari, Brooks, and Vasil'ev, in the works included under their names in the following list.]

Amari M. Biblioteca arabo-sicula. Versione italiana. Turin and Rome, 1880. [Arabic texts, Leipzig, 1857.]

Arabski synaksar o bolgarskom pokhodie imperatori Nikiphori I.

A. Vasil'ev.

In Sbornik statei, sostablenni uchenikami V. I. Lamanskago, pp. 361-362. Petersburg, 1905.

Baladhuri.

Liber expugnationum regionum. Translations of relevant

parts in Brooks and Vasil'ev.

Bar Hebraeus. Gregorii Abulpharagii sive Bar-hebraei chronicon Syriacum. Ed. Bruns and Kirsch, with Latin translation. Vol. ii. Leipzig, 1789.

Brooks. Brooks, E. W. Byzantines and Arabs in the Time of the Early Abbasids. I. Translations from Yakubi, Tabari, and the “Kitab al-Uyun" (from A.D. 750 to 813), E.H.R. Oct. 1900; II. Translations from Baladhuri (for same period), ib. Jan. 1901.

Cambridge Sicilian Chronicle. La Cronaca siculo-saracena di Cambridge

[Arabic text in Cambridge MS.] con doppio testo greco [in a

Vatican and a Paris MS.].

Ed. Cozza Luzi (in Documenti per servire alla storia di Sicilia, 4 serie, vol. ii.). Palermo, 1890. [The Arabic text also in Amari, Bibl. arabo-sic. 165 sqq.]

Ibn Adari. History of Africa and Spain.

Parts relevant to Sicilian

history in Amari 145 sqq. (Also in Vasil'ev, 111 sqq.) [Text ed. Dozy, 2 vols. Leiden, 1848-51.]

Ibn al-Athir. Chronicle. Parts relevant to Sicilian history in Amari, 90 sqq. (Also in Vasil'ev, 93 sqq.)

Ibn Khurdadhbah. Liber viarum et regnorum.

Ed. De Goeje, with

French translation (76 sqq.). In Bibliotheca geographorum
Arab. vi. Leiden, 1889.

Kudama ibn Ja'far. Extraits du livre de l'impôt foncier. Ed. De Goeje with French translation (196 sqq.). In Bibliotheca geographorum Arab. vi. Leiden, 1889.

Makkari. The History of
Transl. by Gayangos.

Masudi.

The Golden Meadows. de Meynard. 9 vols.

the Mohammedan Dynasties in Spain. Vol. ii. London, 1843.

Text and French translation by Barbier

9 vols. Paris, 1861-1877.

Liber commonitionis et recognitionis.

French translation by Carra

de Vaux (Société Asiatique). Paris, 1897. [Text in De Goeje's Bibliotheca geographorum Arabicorum, vol. viii. Leiden, 1894.] [Parts of both these works relevant to the Saracen wars in Vasil'ev, 65 sqq.]

Michael Syr.-Michael Syrus, Chronicle. Ed. J. B. Chabot, with French

translation (Chronique de Michel le Syrien). Vol. iii. 1 and 2. Paris, 1905-6. (Cp. also the French translation of the Armenian abridgment by Ishōk, by V. Langlois, Chronique de Michel le Grand. Venice, 1868.)

Nuwairi. Encyclopaedia. Parts relevant to Sicilian history in Amari, 173 sqq. (Also in Vasil'ev, 116 sqq.)

Riad an-Nufus. Biographies of the learned men of Kairowan and Africa. Parts relevant to Sicilian history in Amari, 75 sqq. (Also in Vasil'ev, 76 sqq.)

Samuel of Ani. Chronicle. Latin transl. Migne, 19, 599 sqq. Stephen of Taron. Armenian History. German transl. by H. Gelzer and A. Burckhardt. (Scriptores sacri et profani, iv.) Leipzig,

1907.

Tabari. Annals. Translations of relevant parts in Brooks and Vasil'ev. Yakubi, Ibn Wadhih al-. History. Relevant parts in Brooks and

Vasil'ev.

Vasil'ev, A. Translations of Arabic sources in Prilozhenie I. to his Vizantiia i Araby (see below, II. 4).

4. RELATING TO THE NORTH (SLAVS, KHAZARS, ETC. ETC.) [In the notes, Ibn Rusta, Bakri, etc., are cited, except where otherwise stated, from the Hungarian translation in A Magyar Honf. Kútf.] Bakri. Book of Kingdoms and Roads. (1) Defrémery, Journal

asiatique, ive sér. xiii. 460 sqq., 1848. (2) Kunik and Rozen,

« PrethodnaNastavi »